Η συνολική ορμονική διαταραχή

Η συνολική κατάσταση υγείας του ανθρώπου εξακριβώνεται μέσω της διόρασης, χρησιμοποιώντας μια δική μου κλίμακα, όπου έχω ορίσει το ως δείκτη άριστης υγείας και το 100 ως τη σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψή της. Οι δείκτες αυτοί δηλώνουν την Ορμονική Διαταραχή του οργανισμού, την ύπαρξη δηλαδή – ή όχι – δυσλειτουργίας, που οφείλεται στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του ορμονικού και του νευρικού συστήματος. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης της διαταραχής, τόσο πιο σοβαρή είναι η ασθένεια και τόσο πιο επικίνδυνη είναι η κατάσταση για τον οργανισμό.